<strong>教育部令第34号《学位论文作假行为处理办法》</strong>

发布时间:2013-07-06浏览次数:382

中华人民共和国教育部令

    《学位论文作假行为处理办法》已经2012年6月12日第22次部长会议审议通过,并经国务院学位委员会同意,先予公布,自2013年1月1日起实施。

                                                                                                    教育部部长

                                                          2012年11月13日

点击下载附件


版权所有@版权所有 © 中南财经政法大学法学院